Spolek rodičů a učitelek při mateřské škole Labská 7

Při mateřské škole bylo od roku 1992 registrrováno občanské sdružení - "Klub rodičů a učitelek při MŠ Labská".

Od 1.1.2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož součástí je nově také úprava spolků, dříve občanských sdružení, která nahrazuje dosud užívaný zákon č. 83/90Sb., o sdružování občanů. Spolek rodičů a učitelek při mateřské škole Labská 7, 625 00 Brno-Starý Lískovec má volenou Radu Spolku, která se pravidelně schází 2x ročně nebo dle potřeby.

Název nejvyššího orgánu:  Členská schůze

Statutární orgán: Předseda spolku - Irena Andrlíková

Členové spolku: Gabriela Zábršová

Pokladník spolku: Hana Polášková

Zástupci z řad rodičů:

  • Koordinátor pro styk s veřejností - Sokolová Jana
  • Jednatel - Kateřina Doskočilová 
  • Stravovací komise - Libuše Kadrnožková
  • Revizní komise - Jana Chytková

Roční příspěvek činí 500,- Kč.  

Na členskou schůzi jsou pravidelně zváni zástupci z řad rodičů, kteří jsou informováni o aktuální situaci spolku.

Účel: Účelem spolku je všestranně podporovat rozvoj mateřské školy, koordinovat a sjednocovat výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí. Podporovat materiální vybavení školy, podílet se na organizaci akcí pořádaných mateřskou školou a účinně dobrovolně škole pomáhat při plnění jejího poslání.

© 2013 MŠ Labská | Labská 7, Brno | Telefon: +420 547 217 016| Email: mslabska@seznam.cz